บัวแก้วพาคณะทูต และสื่อมวลชนต่างประเทศขึ้นดอยเพื่อการ “ร้อยใจรักษ์”

บัวแก้วพาคณะทูต และสื่อมวลชนต่างประเทศขึ้นดอยเพื่อการ “ร้อยใจรักษ์”

     เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักนิติธรรม และการขยายโอกาส
โดยนายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ นำคณะทูตานุทูต ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมโครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการร้อยใจรักษ์เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ในประเทศภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเล็งเห็นว่า พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยส้านและลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม จังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหายาเสพติดข้ามแดนเรื้อรัง จึงทรงมีข้อริเริ่มในการจัดตั้งโครงการร้อยใจรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการจูงใจให้ชาวบ้านหันมาประกอบอาชีพสุจริตแทนการกระทำสิ่งผิดกฎหมาย และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชน
    ในโอกาสนี้ คณะทูตานุทูตและผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดและความเป็นมาของโครงการร้อยใจรักษ์ โดยนายณรงค์ อภิชัย ประธานสายปฏิบัติการพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จากนั้น คณะฯ ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรและร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์กับ

(๑) กลุ่ม ‘อาสาทำดี’ ผู้เคยเสพ หรือค้ายาเสพติด และต่อมาได้กลับตัวมาเข้าร่วมโครงการ รวมถึงข้าราชการในพื้นที่จากหลากหลายหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ และ
(๒) กลุ่มชาวบ้านที่มีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากโครงการร้อยใจรักษ์

ก่อนจะเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าฝีมือชาวบ้านที่กาดโครงการร้อยใจรักษ์ คณะได้รับความรู้เกี่ยวกับมิติของการพัฒนาระยะยาวที่มุ่งเน้นไปที่การลดความยากจน การสร้างโอกาสทางวิชาชีพ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินใจและผู้ดำเนินการด้วยการสนับสนุนจากโครงการร้อยใจรักษ์ และยินดีที่ได้มีโอกาสพูดคุยรับฟังประสบการณ์จากชาวบ้านในพื้นที่โดยตรง

 

 

Visitors: 1,243,738