ขอให้พนักงานส่งรายชื่อเข้าร่วมรับฟังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

   เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีการเริ่มฉีดวิคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน Covid - 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปแล้วนั้นได้มีข่าวหรือข้อมูลเท็จในสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมากจึงทำให้พนักงานเกิดความไม่มั่นใจและลังเลในการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

    ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทางมูลนิธิฯจึงได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขมาประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งหากพนักงานมีข้อสงสัยต่างๆสามารถสอบถามทางผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงในช่วงของการประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 วันที่บรรยาย : วันที่ 4 มิถุนายน 2564  เวลา 13..00 น.-14.30 น.

กำหนดการ   :

เริ่ม

สิ้นสุด

หัวข้อ

13.00

13.30

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

13.30

13.50

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

13.51

14.00

ขั้นตอนระหว่างเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

14.01

14.20

การสังเกตุอาการหลังรับการฉีดวัคซีน COVID-19

14.21

14.30

ตอบข้อซักถามและข้อสงสัย

 

สถานที่ : 1.ห้องออดิทอเรียม  จำนวน 80 คน (ถ่ายทอดสด)

            2.ห้องประชุมชั้น 2 จำนวน 30 คน (Video Conference)

            3.ศาลาลีลาวดี  จำนวน 60 คน (Video Conference)

ขอให้แต่ละหน่วยงาน ส่งรายชื่อพนักงานในสังกัดของหน่วยงาน ตามไฟล์ลิงก์ที่แนบมาด้วยนี้

 ภายในวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ก่อน 12.00 น.

ลงทะเบียนเข้าฟัง คลิกที่นี่

Visitors: 480,079