รายงานปริมาณการใช้น้ำ เดือน เมษายน 2563

รายงานปริมาณการใช้น้ำ 

สรุปการใช้ “น้ำประปา” และ "น้ำดิบ" ของหน่วยงานภายในและภายนอก พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 

หมายเหตุ :  ปริมาณการใช้เริ่มลดลงหลังจากมีการประชุม เมื่อวันที่ 6 และ 11 มีนาคม 2563

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

 

                                                                 

                                                                   

                                                                   

                                                                   

Visitors: 222,483